1. Ons onderwijs

Ons onderwijs


Het St. Aloysius College is een middelgrote school voor MAVO en HAVO. In een ruim en modern schoolgebouw, midden in het centrum van Hilversum, zorgen we voor optimale persoonlijke aandacht waardoor wij alle leerlingen goed in beeld hebben. De school leidt leerlingen op om het MAVO- en/of HAVO- diploma te behalen. Leerlingen krijgen een brede algemene ontwikkeling, gericht op succesvolle deelname aan de maatschappij. De school biedt haar leerlingen een plezierig en veilig leerklimaat dat hen in staat stelt op te groeien tot evenwichtige jongvolwassenen.

Binnen ons onderwijs hebben we drie speerpunten:
• #Daargaathetom
• International mindedness
• Creatieve technologie
# DAARGAATHETOM
Met het speerpunt “Daargaathetom” (#DGHO) laten we zien waar het op het Aloysius College “echt” om gaat. Naast dat wij leerlingen iets willen leren, vinden wij het erg belangrijk dat iedereen met plezier en een veilig gevoel naar school gaat. Daarbij vinden we het belangrijk dat de leerlingen:

-hun grenzen verleggen
-respectvol zijn
-zich verantwoordelijk voelen
-samenwerken
-hun talent ontdekken
-nieuwsgierig zijn

#DAARGAATHETOM-lessen

In het gehele curriculum van ons onderwijs zijn onderdelen van #Daargaathetom verweven. Dit geldt dus voor lessen, maar ook voor projecten en excursies. Naast de reguliere lessen bieden wij in het eerste jaar ook #Daargaathetom-lessen aan. De lessen staan vast in het rooster en in deze lessen staan diverse thema’s centraal waaronder: digitaal samenleven, diversiteit & duurzaamheid. De DGHO-lessen worden eind klas 1 feestelijk afgesloten met een landelijk evenement.

BLINK

In het kader van "#Daargaathetom" zoeken de onderbouwleerlingen van het ALC in de onderbouw zelfstandig één of meerdere activiteiten waarbij ze hun naasten of hun medemens uit de maatschappij helpen. Belangeloze Leerling Inzet Naar Keuze, kortweg: de BLINK–uren. In de mentorlessen wordt BLINK door de mentor vóór de herfstvakantie uitgelegd en vervolgens begeleid. De BLINK-uren kunnen uitsluitend buiten schooltijd worden vervuld en moeten met een voldoende worden afgerond.

Projecten

Gedurende het schooljaar worden er diverse projecten georganiseerd, zoals het woonwijkproject, het soepproject, het afvalproject, Pandora, het Pitch-project en Cross your borders. Een groot tweejaarlijks project voor de leerjaren 1 en 2 is in samenwerking met de stichting Globaland. Tijdens dit project verdiepen leerlingen zich in de problematiek van ontwikkelingslanden. Onderdeel van het project is de actie mini-krediet. Leerlingen organiseren een eigen gekozen commerciële of dienstverlenende activiteit. In HAVO-3 vindt het project Cross Your Borders plaats, waarbij de leerlingen in drie dagen een ontwikkelingsland "onderzoeken". Ook de projecten moeten met een voldoende worden afgerond.

International mindedness

In onze visie betekent internationaliseren: het uitwisselen van culturele kenmerken tussen verschillende landen (kunstvormen, literatuur, taal, religies en gebruiken). We willen onze leerlingen voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving door te reflecteren op hun eigen cultuur en open te staan voor andere culturen.

Wereldwijsheid

Wij willen onze leerlingen graag wereldwijs maken. Dit doen we door vanuit drie invalshoeken te kijken naar hun directe omgeving en de wereld die om hen heen steeds groter wordt; wereldwijde betrokkenheid, cultureel begrip en meertaligheid.

Wereldwijde betrokkenheid

Onze leerlingen worden de volwassenen van de toekomst. Wij willen de leerlingen hier goed op voorbereiden. Dit doen we onder andere door diverse projecten, zoals Globaland, Trasherweek, Cross your borders en #DGHO-lessen te organiseren. Daarnaast brengen we verschillende milieukwesties onder de aandacht.

Meertaligheid

Het niveau waarop leerlingen vanuit de basisschoolperiode Engels hebben geleerd is heel divers. Ons doel is om leerlingen uit te dagen om op een hoog niveau Engels te volgen. Leerlingen hebben bij ons de mogelijkheid om eerder, of op een hoger niveau, hun examen Engels (of een andere moedertaal) te maken.

Cultureel begrip

Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst, muziek en dans. De wereld bestaat uit veel diverse culturen. Wij vinden het belangrijk dat we onze eigen cultuur en die van onze naasten begrijpen en waarderen. Bij diverse vakken, projecten en excursies wordt hier aandacht aan besteed.

Creatieve technologie

Door het inzetten van digitale leermiddelen en apparatuur heeft het onderwijs steeds meer mogelijkheden gekregen. Zeker in de COVID-19-periode is het gebruik van de Chromebook en vele applicaties van groot belang geweest voor de continuïteit van het onderwijs. Door de inzet van digitale leermiddelen kan er flexibeler gewerkt worden en beschikken de docenten over een veel uitgebreider scala aan werkvormen. Hierdoor ontstaat ook meer onafhankelijkheid van methodes en is de docent meer de regisseur van het onderwijs.

In het eerste leerjaar starten de leerlingen met een digitale typecursus. Naast het gebruik van de Chromebook werken de leerlingen bij de vakken techniek, media, informatietechnologie en beeldende vorming/kunst ook op Apple computers met uitgebreide grafische programma's. Leerlingen met interesse en affiniteit in de technologie kunnen een MAVO-examen doen in het vak informatietechnologie. De Alberdingk Thijm Scholen beschikken over het Techlab waar leerlingen met de docenten op bezoek gaan en kennismaken met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het Aloysius College maakt hier zeer regelmatig gebruik van.

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen zijn verplicht tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sportkleding (sportshirt en sportbroek), sportschoenen voor binnen- en buitengebruik en, indien van toepassing, een sporthoofddoek te dragen. Dit in verband met de hygiëne en veiligheid. Bovendien mogen de binnensportschoenen geen zolen hebben die afgeven. In het zwembad dragen de leerlingen gepaste zwemkleding. Wanneer leerlingen één van deze spullen niet bij zich heeft, betalen zij 50 cent om een ALC-tenue te lenen. Leerlingen dragen geen sierraden tijdens de gym- en zwemlessen en wanneer een leerling een bril draagt, adviseren wij om gebruik te maken van een sportbril. Waardevolle spullen leggen leerlingen in hun kluis en mogen niet in de kleedkamer achterblijven. Leerlingen dienen een fiets bij zich te hebben als zij op een locatie buiten school sporten. In de examenklassen hebben de leerlingen in plaats van reguliere gymlessen het vak Sportoriëntatie waarbij ze kennismaken met verschillende soorten sportactiviteiten buiten de school, zoals boulderen, fitness, kickboksen, skateboarden en trampolinespringen.

Excursies en activiteiten

Jaarlijks wordt voor alle leerlingen een aantal culturele en/of sportieve activiteiten en excursies georganiseerd. De leerlingen van leerjaar 1 gaan aan het begin van het schooljaar op kamp naar Terschelling om elkaar te leren kennen. Daarnaast organiseert de school in de vierde klas voor zowel de MAVO als HAVO een meerdaagse excursie met het doel kennismaking en teambuilding. Naast deze meerdaagse excursies zijn er ook tal van dagexcursies die verbonden zijn aan één of meerdere vakken. Leerlingen bezoeken op deze manier in hun schoolloopbaan verschillende musea, exposities en nemen deel aan buitenschoolse activiteiten die het lesaanbod ondersteunen. Alle activiteiten worden als verplicht onderdeel gezien van ons lesprogramma.

Schoolfeesten

Tijdens het schooljaar worden er diverse schoolfeesten gehouden. Schoolfeesten zijn uitsluitend voor onze eigen ALC-leerlingen. Ook tijdens deze schoolfeesten gelden onze schoolregels. Activiteiten georganiseerd door leerlingen en/of ouders vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school.

2. Opbouw van de schooljaren

Opbouw van de schooljaren

ALGEMEEN

Een schooljaar bestaat uit drie periodes. Aan het einde van iedere periode ontvangen alle leerlingen een (digitale) cijferlijst. Aansluitend vinden er MOL (Mentor-Ouder-Leerling)-gesprekken plaats waarin de leerling de ouder(s)/verzorger(s) zijn/haar ontwikkeling presenteert en nieuwe (leer-)doelen formuleert. Vanaf leerjaar twee vinden er ook toetsweken plaats. In de bovenbouw worden dit de tentamenweken genoemd.

TWEEJARIGE BRUGKLAS: HET EERSTE LEERJAAR

De leerlingen krijgen les in: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, mens & maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis), wiskunde, rekenen, kunst & media, techniek, sociale vorming en lichamelijke opvoeding. De moderne vreemde talen Spaans en Duits worden per taal een periode van een half jaar aangeboden.

Tijdens de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Daarnaast staat er apart op het lesrooster een lesuur #daargaathetom, studievaardigheden en Sociale Vorming (SoVo).

Het leerjaar bevat twee grote projectweken, waarin er vanuit verschillende vakken naar één groot eindproject wordt toegewerkt.

MAVO/HAVO en HAVO

Als leerling start je op het ALC in een MAVO/HAVO- of HAVO-klas. In de eerste klassen werken we via het principe van formatief evalueren. Onder formatief evalueren verstaan we alle activiteiten die leerlingen en docenten uitvoeren om leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken te maken over de vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces (bijv. door feedback). Na het tweede leerjaar krijgt de leerling uit de MAVO-HAVO klas een bindend advies voor het niveau in klas 3.

Engels

Veel leerlingen hebben al vele jaren het vak Engels aangeboden gekregen op de basisschool of zijn zelf een zogenaamde “native-speaker”. Dit zorgt ervoor dat leerlingen vaak gemakkelijk de vaardigheden beheersen om een goed examen af te kunnen leggen. Daarom bieden wij leerlingen die een uitstekend resultaat behalen voor Engels al de mogelijkheid om in het voorlaatste jaar het examen Engels af te ronden. Dit zorgt ervoor dat er in het examenjaar meer tijd over is voor de andere vakken.

Sociale Vorming

Leerlingen ontwikkelen binnen een veilige en speelse setting meer zelfkennis en zelfvertrouwen en kunnen zich beter verplaatsen in een ander.

Vaardigheden als emotiebeheersing, aanpassingsvermogen, initiatief nemen, keuzes onderbouwen, optimistisch denken door de juiste mindset te ontwikkelen komen aan bod. Ook relationele vaardigheden als samenwerken, vriendelijkheid en behulpzaamheid, elkaar laten groeien door complimentjes te geven, elkaar accepteren en respecteren vinden wij belangrijk. Persoonlijke verantwoordelijkheid, keuzes onderbouwen en conflicthantering zijn dingen waar we, door spel in te zetten, aan werken. Bij het vak sociale vorming zijn leerlingen op een creatieve manier bezig met thema’s die er echt toe doen in het leven.

TWEEJARIGE BRUGKLAS: Het tweede leerjaar

Leerlingen blijven in principe twee jaar lang in dezelfde brugklas. In het tweede leerjaar krijgt elke leerling het vak Nask erbij, een combinatie van natuurkunde en scheikunde. Klas 2 MAVO/HAVO krijgt ook het vak economie erbij.

Leerlingen uit klas 2 MAVO/HAVO zullen bij het tweede rapport een voorlopig advies krijgen en bij het derde rapport zal dit een definitief advies zijn.

MAVO 3

In het derde leerjaar van de MAVO hebben de leerlingen een profiel gekozen met bijbehorend vakkenpakket. De vakken CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en maatschappijleer worden in MAVO 3 afgesloten. Toetsing in klas MAVO 3 is gericht op de voorbereiding voor het eindexamen. Een belangrijk onderdeel van het onderwijs in het derde leerjaar zijn de mentorlessen, waarin de leerlingen worden begeleid bij het maken van de juiste keuzes voor hun vervolgopleiding.

Voor 1 oktober publiceren wij op onze website (hetalc.nl) in het oudergedeelte ons Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin de toetsing voor het schoolexamen wordt beschreven; immers een deel van het schoolexamen wordt al in MAVO 3 afgelegd.

HAVO 3

In het derde leerjaar van de HAVO worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar de bovenbouw. Er worden minder toetsen gegeven en de leerstof wordt langzaam opgebouwd naar grotere hoeveelheden leerstof. In de mentorlessen worden de leerlingen ook voorbereid op de te maken profielkeuze voor HAVO 4/5. De decaan en de mentor spelen hier een grote rol in. Leerlingen maken in januari een voorlopige profielkeuze en in april de definitieve keuze. Aan het einde van HAVO 3 kiest de leerling voor de bovenbouw een profiel en daarbij behorend vakkenpakket.

MAVO 4

Leerlingen op het St. Aloysius College kiezen een vakkenpakket van minimaal 6 vakken in het vierde leerjaar, 7 (of 8) vakken zijn mogelijk, mits de organisatie het toelaat en de docentenvergadering positief oordeelt over deze keuze.

Voor 1 oktober ontvangen de leerlingen uit deze groep een overzicht van de leerstof, zoals deze bij de verschillende tentamens moet worden beheerst en de data waarop deze tentamens worden afgenomen. In dit overzicht, het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), staat ook informatie over de uitvoering van de examenonderdelen ‘praktische opdrachten’ en ‘het profielwerkstuk’, herkansingsregelingen enz. Op de informatieavond wordt het een en ander nog eens toegelicht en is dit ook na te lezen op onze website. Tevens wordt dan door de decaan informatie verstrekt over beroepskeuze en vervolgopleidingen.

HAVO 4

Leerlingen op het St. Aloysius College hebben de keuze uit alle profielen die de HAVO te bieden heeft; het profiel economie & maatschappij (E&M), cultuur & maatschappij (C&M), natuur & gezondheid (N&G) of natuur & techniek (N&T). De vakken CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en maatschappijleer worden in het vierde leerjaar afgesloten. De toetsing in HAVO 4 is gericht op de voorbereiding voor het eindexamen. Een belangrijk onderdeel van het onderwijs in het vierde leerjaar is de loopbaanbegeleiding die o.a. in de mentorlessen terugkomt. De leerlingen worden begeleid bij de keuzes die zij moeten maken betreffende vervolgopleidingen.

Voor 1 oktober publiceren wij op onze website (hetalc.nl) in het oudergedeelte ons Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin de toetsing voor het schoolexamen wordt beschreven; immers een deel van het schoolexamen wordt al in HAVO 4 afgelegd.

HAVO 5

Dit is het examenjaar van de HAVO. Leerlingen kiezen een vakkenpakket van minimaal zeven vakken in het vijfde leerjaar. Acht vakken zijn mogelijk, mits de organisatie (o.a. rooster) het toelaat. Daarnaast ronden leerlingen dit schooljaar hun profielwerkstuk af. Dit is het laatste onderdeel van het combinatiecijfer bestaande uit CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming), maatschappijleer en het profielwerkstuk.

Voor 1 oktober van het examenjaar ontvangen de leerlingen uit deze groep een overzicht van de leerstof zoals deze bij de verschillende tentamens moet worden beheerst en de data waarop deze tentamens worden afgenomen. In dit overzicht, het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), staat tevens informatie over de uitvoering van de examenonderdelen ‘praktische opdrachten’ en ‘het profielwerkstuk’, herkansingsregelingen enz. Op de informatieavond wordt het een en ander nog eens toegelicht en is dit ook na te lezen op onze website. Tevens wordt dan door de decaan informatie verstrekt over beroepskeuze en vervolgopleidingen.

OVERGANGSNORMEN

Jaarlijks worden de overgangsnormen herzien en gepubliceerd op onze website (beveiligd ouderportaal). Hierin staat beschreven aan welke voorwaarden een leerling moet voldoen om over te kunnen naar het volgende leerjaar.

3. Het examen

Het examen

Vanaf MAVO 3 en HAVO 4 werken de leerlingen aan hun examendossier. Het eindexamen bestaat voor de helft uit het schoolexamen en voor de helft uit het centraal eindexamen. Dit centraal eindexamen vindt landelijk plaats in de derde periode van MAVO 4 en HAVO 5.  Het schoolexamen wordt voor 1 oktober vastgelegd volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staat veel informatie over tentamens en het proces rond examinering. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het examensecretariaat: examensecretariaat.alc@atscholen.nl.

Aanpassingen bij het examen

Voor een aantal leerlingen kunnen de examencondities worden aangepast op grond van een rapport van een deskundige, (art 55.1 examenbesluit) waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Deze aanpassingen betreffen zowel het schoolexamen als het centraal examen.

Afhankelijk van de mate van ernst geldt bij dyslexie en/of bij dyscalculie: verlenging van de examentijd (voor het CE hoogstens 30 minuten, zie art 55 2 examenbesluit); auditieve ondersteuning en/of ICT-ondersteuning.

4. Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen

Het St. Aloysius College is een middelgrote school met een streven naar optimale persoonlijke begeleiding.

De persoonlijke begeleiding van leerlingen bestaat in grote lijnen uit twee componenten: de zorg op cognitief gebied (het leren) en de sociaal-emotionele zorg (het welbevinden). De zorg op cognitief gebied richt zich op hulp bij het onderwijsleerproces. De sociaal-emotionele zorg betreft enerzijds de ‘zorgleerlingen’, dat wil zeggen de leerlingen voor wie (langdurig) extra middelen nodig zijn om in de behoefte aan “onderwijszorg” te kunnen voorzien en anderzijds de leerlingen die vanwege (tijdelijke) gebeurtenissen extra ondersteuning behoeven.

Mentoren

Het St. Aloysius College heeft, zoals hiervoor beschreven, een uitgebreid begeleidingssysteem ten behoeve van de leerlingen. De mentor(en) zijn voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt hierin. De klassenmentor houdt nauwlettend het onderwijsleerproces en de sociale interactie binnen de klas in de gaten. De mentoren geven naast een mentor- of studievaardigheidsles ook altijd één of meerdere vaklessen aan de mentorleerlingen, zodat zij de leerlingen op meerdere momenten zien. Op deze wijze dragen wij zorg voor een goed verloop van het leer- en werkgedrag en het sociaal functioneren van leerlingen in de klas.

Anti-pest beleid en sociale veiligheid

Als school willen we een veilige omgeving zijn waarin iedere leerling zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Pesten willen we daarom snel aanpakken. Uitgangspunt daarbij is het voorkomen van pesten. We hebben een uitgebreid programma van activiteiten, die gericht zijn op preventie van pesten. Mochten er toch signalen omtrent pesten zijn, dan zal onze anti-pest coördinator (mevrouw K. Yigit), betrokken worden om het pesten te laten stoppen. Onze anti-pest coördinator coördineert het beleid in de aanpak tegen pesten en is ook aanspreekpunt tegen pesten. De school laat leerlingen en personeel jaarlijks de Veiligheidsmonitor invullen om onder andere het beleid tegen pesten te analyseren en eventueel aan te passen.

Coördinator Leerlingzaken

De school heeft in de persoon van mevrouw K. Yigit een coördinator leerlingzaken in dienst, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse- en of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via mentoren en afdelingsmanagers worden leerlingen naar de coördinator leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties, zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerling zaken. De coördinator voert met deze externen regelmatig Multidisciplinair Leerling Overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, dan worden ouders daarvan uiteraard vooraf op de hoogte gebracht.

Leerlingcoaches

Leerlingen die recht hebben op extra ondersteuning en in aanmerking komen voor ambulante begeleiding krijgen op onze school een leerlingcoach toegewezen. De leerlingcoaches zijn hiervoor speciaal getraind en bieden persoonlijke begeleiding op maat aan en worden hierbij ondersteund door de ambulant begeleider van de school.

Naast de begeleiding van de mentor en de coördinator leerlingzaken, is er een ruim aanbod om leerlingen te ondersteunen. Die bestaat onder andere uit sociale vaardigheidstraining, gericht op het voorkomen van pesten. Mocht er toch sprake zijn van pestsituaties, dan handelen wij volgens een anti-pestprotocol. Voor alle leerlingen is het in principe mogelijk een faalangst-reductietraining en examentraining te volgen. Leerlingen worden gescreend en de training wordt aangeboden door een daarvoor opgeleide trainer.

Steunles

Voor alle leerjaren staat er een steunles op het lesrooster. Tijdens dit lesuur worden leerlingen die moeite hebben met de kernvakken (Nederlands, Engels of wiskunde/rekenen) hierin extra ondersteund door het aanbieden van extra uitleg en instructie op het gebied van specifieke vaardigheden van de kernvakken. Het volgen van de steunles is facultatief, maar kan door docenten en mentoren worden gestimuleerd.

Huiswerkklas

Vanuit de mediatheek is de huiswerkklas dagelijks van 13.45 uur tot 16.30 uur geopend. Leerlingen die het prettig vinden om hun huiswerk op school te maken kunnen in de huiswerkklas in rust, en onder begeleiding, hun schoolwerk maken. Aan de huiswerkklas zijn geen extra kosten verbonden.

5. Boeken en leermiddelen

Boeken en leermiddelen

Schoolboeken

De leerlingen lenen de boeken van de school; aan het einde van het schooljaar of bij het verlaten van de school moeten de boeken weer ingeleverd worden. Deze boeken hebben op de kaft een barcode waarmee het boek specifiek is toegewezen aan de leerling. Uitzondering hierop zijn werkboeken waarin geschreven mag worden. Deze hoeven niet meer ingeleverd te worden.  Het gebruik van een goede tas is vereist, mede om ook de Chromebook veilig in te vervoeren. De boeken dienen gekaft te zijn. Bij ernstige beschadigingen of bij vermissing van de boeken en/of bijbehorende materialen worden de kosten in rekening gebracht aan de ouder(s)/verzorger(s).

Chromebooks

Alle leerlingen krijgen een Chromebook in bruikleen. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst verstrekt. Zolang de leerling op het St. Aloysius College zit, zorgt de school voor een goed werkende Chromebook. Mocht de Chromebook niet werken, dan dient de leerling bij onze laptopdokter de heer M. Dopheide langs te gaan. Hij is dagelijks aanwezig van 8.00 uur tot 11.00 uur en heeft zijn kantoor naast lokaal 7 op de begane grond.

De Chromebook is een laptop zonder opslag, waarmee veel (online) gewerkt zal worden. Bij de Chromebook krijgen alle leerlingen een Chromebookhoes. Wij verwachten dat alle leerlingen hun Chromebook in deze hoes bewaren en vervoeren. Eventuele schade aan de Chromebook door oneigenlijk gebruik (vallen, gooien of waterschade) is voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s), de Chromebook is immers eigendom van de school. Na het afronden van het eindexamen kan de leerling de Chromebook tegen een kleine vergoeding overkopen.

Somtoday

Somtoday is het leerlingadministratie-systeem en de elektronische leeromgeving van onze school. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich via Somtoday op ieder moment laten informeren over bijvoorbeeld roosters, aanwezigheid en roosterwijzigingen. Leerlingen krijgen bij de start op onze school hun inloggegevens en dienen een zelfgekozen wachtwoord aan te maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen inlog. Uitsluitend op het account van de leerling zijn ook de behaalde resultaten zichtbaar. 

In Somtoday:

  • noteren de docenten het huiswerk, de toetsen, etc.
  • staan de dagroosters van de leerlingen.
  • noteren de docenten de studiewijzers van de vakken.
  • verspreiden de docenten diverse soorten lesmateriaal onder de leerlingen.
  • kunnen de docenten (via de mail-functie van het programma) contact opnemen met zowel individuele leerlingen als met een hele klas.
  • worden opdrachten onder de leerlingen verspreid en (nadat deze opdrachten zijn gemaakt en weer teruggestuurd) de beoordeling getoond.

Voor vragen over en/of problemen met Somtoday kunnen leerlingen (en ouders) zich melden bij hun mentor.

Office 365

Office 365 is een online-softwarepakket van Microsoft. De leerlingen van het ALC krijgen allemaal een account waardoor ze toegang krijgen tot programma’s als Word en PowerPoint. Voor het opslaan van gemaakte bestanden zijn geen USB of harde schijf meer nodig. In de OneDrive kunnen de leerlingen al hun gemaakte bestanden opslaan. Misschien nog belangrijker is de optie waarmee zij hun werk met medeleerlingen en docenten kunnen delen en ook andersom. Hierdoor wordt het inleveren van werk steeds gemakkelijker!

Tijdens de workshops aan het begin van het jaar krijgen de leerlingen uit klas 1 uitleg over het gebruik van hun Chromebook, Office 365 en andere digitale software. Wanneer er vragen zijn, kunnen de leerlingen deze ook tijdens de mentorles stellen.

Voor vragen over en/of problemen met Office 365 kunnen leerlingen (en ouders) zich melden bij hun mentor.

Typecursus

Aan het begin van de brugklas ontvangen eerstejaars leerlingen een code om online een typecursus te kunnen volgen. Het volgen van de typecursus geeft de leerlingen een typevaardigheid waar ze uiteraard hun hele schoolcarrière baat bij hebben.

Rekenmachine

Alle leerlingen dienen in het bezit te zijn van een rekenmachine CASIO FX-82NL (of eerdere leerjaren het type MS). Een leerling in HAVO 4/5 heeft een grafische rekenmachine nodig bij het vak wiskunde, het juiste tyoe wordt bij aanvang van het schooljaar doorgegeven. De leerling dient de rekenmachine zelf aan te schaffen.

6. Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Een actueel overzicht van vakanties, vrije dagen en studiedagen kunt u terugvinden op onze website www.hetalc.nl.

Door het Ministerie is voorgeschreven niet van de vakantieregeling af te wijken. Wij kunnen daarom ook niet op verzoeken om vervroegde vakantie ingaan.

Op onze website kunt u terecht voor de wet- en regelgeving omtrent verlof en het formulier tot aanvraag buitengewoon verlof.

7. Communicatie met ouders/verzorgers

Communicatie met ouders/verzorgers

Het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers is altijd de mentor van de leerling. Wanneer u er met de mentor niet uitkomt kunt u ook contact opnemen met de afdelingsmanager van uw kind.

ALC-app/ Somtoday

Communicatie vanuit school met ouders vindt met name plaats via onze eigen ALC-app, welke te downloaden is in de App- en Playstore. Docenten communiceren met leerlingen via Somtoday. Het is mogelijk om via het account van de leerling in Somtoday op elk moment in het schooljaar op de hoogte te zijn van de behaalde resultaten van uw kind.  

MOL-gesprek

Tegelijkertijd met het rapport- en resultatenoverzicht ontvangt u een uitnodiging voor het Mentor-Ouder-Leerling-gesprek (MOL- gesprek). Tijdens dit MOL-gesprek, waarin de leerling vooral zelf reflecteert en vooruitkijkt, kunt u over de resultaten van gedachten wisselen met de mentor. Inschrijving voor deze gesprekken gaat digitaal. Buiten deze avonden om kunt u uiteraard ook contact opnemen met de mentor van uw kind of zijn/haar vakdocenten via de ALC-app of via het mailadres van de docent.

18+ leerlingen en communicatie

Omdat we als school de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) van groot belang vinden is deze communicatie ook onze standaard. Wanneer een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan de leerling een verzoek bij de afdelingsmanager indienen wanneer hij/zij zelf de contactpersoon wil zijn en de ouder(s)/verzorger(s) niet meer.  School zal de ouder(s)/verzorger(s) informeren over dit verzoek.

Algemene informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar is er voor ieder leerjaar een informatieavond, waarin u kennis kunt maken met de mentor van uw kind. De mentor zal op deze avond ook alle informatie delen die belangrijk is voor het betreffende schooljaar.

Servicepunt

Het servicepunt is het fysieke ontvangst- en contactpunt van onze school. Wanneer u een (telefonische) afspraak hebt op school, meldt u zich altijd eerst bij het servicepunt. De servicepuntmedewerker helpt u verder. Het servicepunt is op werkdagen (telefonisch) bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Een fysieke afspraak op school is uitsluitend mogelijk als er vooraf een afspraak is gemaakt.

8. Dagelijkse gang van zaken op school

Dagelijkse gang van zaken op school

De lestijden

LESUUR          1                     08.30 -          09.15 uur

LESUUR          2                     09.15   -          10.00 uur

LESUUR          3                     10.00  -          10.45 uur

                        pauze:             10.45   -          11.05 uur

LESUUR          4                     11.05   -          11.50 uur

LESUUR          5                     11.50   -          12.35 uur

                        pauze:             12.35   -          13.00 uur

LESUUR          6                     13.00   -          13.45 uur

LESUUR          7                     13.45   -          14.30 uur

                        pauze:             14.30   -          14.45 uur

LESUUR          8                     14.45   -          15.30 uur

LESUUR           9                     15.30   -          16.15 uur

LESUUR          10                    16.15   -          17.00 uur

 

Flitsrooster

Op enkele dagen van het schooljaar (bijv. bij leerlingbesprekingen & studiemiddagen) werken wij volgens een flitsrooster waarbij het 9e en 10e lesuur komt te vervallen. De tijden zijn dan als volgt:

LESUUR          1                     08.30 uur       -          09.00 uur

LESUUR          2                     09.00  uur      -          09.30 uur

LESUUR          3                     09.30  uur      -          10.00 uur

LESUUR          4                     10.00  uur      -          10.30 uur

                        pauze:             10.30   uur      -          10.45 uur

LESUUR          5                     10.45   uur      -          11.15 uur

LESUUR          6                     11.15    uur      -          11.45 uur

LESUUR          7                     11.45   uur      -          12.15 uur

LESUUR          8                     12.15   uur      -          12.45 uur

Schoolverzuim en verlof

Wanneer een leerling is verhinderd één of meer lessen bij te wonen, dan geven zijn/haar ouders of verzorgers daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk en met opgaaf van reden, kennis aan het servicepunt (035-6247481, keuzemenu 1 of aloysius.servicepunt@atscholen.nl);

Voor bezoek aan tandarts, dokter, ziekenhuisspecialist of voor andere dringende afspraken – indien vooraf bekend – moet vrij worden gevraagd. Dit geldt ook voor het vragen van verlof in verband met gezins- of familieomstandigheden. Meer informatie hierover vindt u in ons verzuimprotocol op de site www.hetalc.nl. Wordt een leerling tijdens de schooluren ziek of wil hij/zij even naar huis om het een en ander te halen of even een boodschap te doen, dan moet hij/zij daarvoor eerst toestemming vragen aan de afdelingsmanager en zich dan afmelden bij de verzuimcoördinator bij het servicepunt.

Indien een leerling door een blessure niet kan deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding, is een schriftelijke toelichting van de ouders of verzorgers verplicht. Ook bij een blessure is de leerling wél bij de les aanwezig. Bij een langdurige blessure moet de leerling in overleg met de gymdocent een andere activiteit uitvoeren.

Voor de leerlingen van de examenklassen geldt: Als een kandidaat door ziekte of een andere vorm van overmacht verhinderd is aan een tentamen deel te nemen, dienen zijn of haar ouders (verzorgers) hiervan zo spoedig mogelijk de school op de hoogte te brengen. Vervolgens dient deze kennisgeving schriftelijk te worden bevestigd. Heeft de kennisgeving op de juiste wijze plaatsgevonden, dan beoordeelt de directie of de redenen van het verzuim acceptabel zijn. Is de directie niet op de voorgeschreven wijze in kennis gesteld, dan wordt de kandidaat geacht ‘het tentamen onwettig te hebben verzuimd’. De directeur is persoonlijk verplicht erop toe te zien dat de bepalingen in de Leerplichtwet worden nagekomen en zal van ongeoorloofd verzuim melding doen bij de bevoegde instanties. (Regionaal Bureau Leerlingzaken; RBL)

Te laat op school

Het is zowel voor de docent als voor de klasgenoten hinderlijk dat de les verstoord wordt door telaatkomers. Iedereen wordt dan ook verzocht ruim op tijd op school aanwezig te zijn. Mocht de leerling niet op tijd in de les zijn, dan dient hij/zij het volgende te doen:

De leerling meldt zich bij het servicepunt. Er komt ‘te laat’ in ons administratiesysteem te staan en de leerling krijgt een briefje waarmee hij/zij de les in kan.  Afhankelijk van de reden wordt de leerling de volgende dag vóór 8.00 uur op school verwacht bij het Servicepunt. 

Indien een leerling zonder geldige reden verzuimt, zal er contact worden opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Een consequentie kan zijn dat een leerling zich na de les moet melden voor nablijven en/of corvee. Bij herhaaldelijk- of onrechtmatig verzuim, is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid van docenten

Wanneer een docent door ziekte of om een andere reden afwezig is, proberen we de les(sen) zoveel mogelijk door te laten gaan onder toezicht van een andere docent. De leerlingen blijven in het lokaal waar de les gegeven zou worden en krijgen opdrachten die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. Roosterwijzigingen worden via Somtoday zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Toetsen

De afspraak op school is dat er maximaal twee toetsen per dag worden gegeven. Toetsen waarvoor geleerd moet worden dienen uiterlijk een week van tevoren bij de leerlingen bekend te zijn. Voor elke toetsperiode is er een toetsvrije periode van een week. De eerste dag na herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is ook vrij van toetsen. Wanneer een leerling verhinderd is een toets te maken (bijv. door ziekte), moet dit vooraf gemeld worden bij het servicepunt. Bij geoorloofde afwezigheid haalt de leerling het gemiste onderdeel binnen twee weken in tijdens het inhaaluur op donderdagmiddag.

Adreswijzigingen

Wilt u bij verhuizing ook de school in kennis stellen van uw nieuwe adres? Alleen dan kan ons adressenbestand op peil blijven. Op deze wijze beschikt de school dan ook over het juiste e-mailadres voor bijvoorbeeld de toezending van de nieuwsbrief. Het e-mailadres van de school is: aloysiuscollege@atscholen.nl.

9. Schoolregels

Schoolregels

Op het St. Aloysius College gelden onze schoolregels. Elke leerling is verplicht zich aan de regels te houden. Een leerling dient van 8.00 uur (in geval een leerling zich moet melden vanwege "te laat komen") tot 17.00 uur (in geval van melden op het 10e lesuur) beschikbaar te zijn voor school. Buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld het hebben van een baantje, zijn daarbij van ondergeschikt belang.

Telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons in school mag niet storend zijn voor het onderwijsproces en de communicatie tussen leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat mobiele telefoons opgeborgen zijn in de kluis en de laptop tijdens de lessen alleen gebruikt wordt ten behoeve van onderwijs. Mocht een leerling zijn/haar mobiele telefoon toch bij zic hebben in de les dan dient de leerling deze in te leveren bij de docent. Aan het einde van de schooldag (om 16.15 uur) kan de leerling de telefoon ophalen bij de conciërge. Wanneer een leerling meermaals toch een telefoon bij zich heeft in de lessen zullen ouder(s)/verzorger(s) hierover worden geïnformeerd en verwachten wij dat er ook thuis hierover met de leerling zal worden gesproken om herhaling te voorkomen.

Kluisje

Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje. Dit kluisje is bedoeld voor het opbergen van schoolboeken, gymspullen en overige kostbaarheden (zoals telefoon en jas). Gymspullen dienen aan het eind van de dag weer mee naar huis genomen te worden. De leerling kan zijn/haar jas ook aan een van de garderobehaken hangen. Jassen mogen niet in de lokalen meegenomen worden. Bij de start van het schooljaar krijgen de leerlingen eenmalig een kluissleutel en aan het eind van het schooljaar leveren de leerlingen hun kluissleutel weer in. Voor het niet inleveren van een kluissleutel wordt €7,50 in rekening gebracht. De school behoudt zich altijd het recht voor om, in het belang van de veiligheid, het kluisje te openen en de inhoud te controleren.

Fietsenstalling

Op het schoolterrein zijn voldoende fietsnietjes en fietsrekken aanwezig voor het plaatsen van de fietsen van alle leerlingen. De fietsen behoren tussen deze fietsnietjes te staan. Er mogen op het overige terrein geen fietsen worden gestald. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies e.d. Scooters mogen op het schoolterrein worden gestald op de daarvoor bestemde plek. Op het schoolterrein dient de leerling, zowel op de fiets of op een scooter, stapvoets te rijden.

Pauzes en tussenuren

Het is voor leerlingen in klas 1 en 2 niet toegestaan tijdens de pauzes of in een tussenuur het schoolterrein te verlaten, tenzij er toestemming is gegeven door de directie of de afdelingsmanager. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen van klas 3, 4 en 5. Zij mogen in de pauzes en eventuele tussenuren van het plein af. Leerlingen die niet op het St. Aloysius College zitten, mogen niet op het schoolterrein komen.

Kantine

Op onze school stimuleren wij een gezonde levensstijl. Tijdens de pauzes kunnen leerlingen bij het cateringbedrijf iets te eten of te drinken kopen. Buiten de pauzes om zijn er automaten met drinken en/of (gezonde) snacks. Het laten bezorgen of meebrengen van fastfood en energydranken is niet toegestaan.

Mediatheek

Het Aloysius College beschikt over een mediatheek met werkplekken waar de leerlingen individueel in alle rust kunnen werken. De mediatheek is elke dag open van 13.45 uur tot 16.30 uur. Naast verschillende naslagwerken beschikt de mediatheek ook over een uitgebreide collectie leesboeken. Deze boeken kunnen geleend worden met een maximale uitleentermijn van drie weken. Het lenen van boeken kan op vertoon van de schoolpas.

Hoofdbedekking

Hoofdbedekking, anders dan religieuze doeleinden, wordt niet toegestaan in de school Bij het dragen van hoofdbedekking willen we elkaar goed kunnen zien, daarom is het dragen van een capuchon in de school niet toegestaan.

Roken, gebruik van alcohol en drugs en ernstige misdragingen

Voor alle leerlingen en medewerkers van het St. Aloysius College is roken op het schoolterrein, voor de school en in de directe omgeving van de school verboden: het St. Aloysius College is een rookvrije school! Elektronische sigaretten/ vapen vallen ook onder roken en is niet toegestaan.

Het gebruik of verhandelen van verdovende middelen in of rond de school kan aanleiding zijn de betrokkene(n) voor te dragen tot een strafmatregel, schorsing of in het ergste geval verwijdering van de school. Dit geldt ook voor bedreiging, fysiek en verbaal geweld, vandalisme, racisme en discriminatie en vuurwerkgebruik.

 

10. Beleid van aanmelding

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. In principe wordt elke leerling met een passend schooladvies geplaatst. Ook als een leerling, om welke reden dan ook, extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de school terecht kan.

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Alberdingk Thijm Scholen heeft acht middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op: www.atscholen.nl.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle middelbare scholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Qinas. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van samenwerkingsverband Qinas: www.qinas.nl.

11. Schade en verzekeringen

Schade en verzekeringen

Door een leerling aangebrachte schade aan het schoolgebouw of op het schoolterrein, aan bijvoorbeeld de meubels of aan leermiddelen wordt op kosten van de leerling of zijn ouders/verzorgers hersteld. De leerling die schade veroorzaakt, is verplicht dit aan de directie te melden.

De Alberdingk Thijm Scholen hebben voor haar wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de leerlingen een verzekering afgesloten. Zij aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover de schade door de verzekering wordt gedekt. Eveneens heeft zij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Een ongeval dient binnen drie dagen aan de verzekeringsmaatschappij te worden gemeld met gebruikmaking van een formulier, verkrijgbaar bij het Shared Service Centre, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum.

De school is niet verzekerd tegen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van leerlingen. Schade aan brillen, kleding en (brom-)fietsen wordt niet vergoed.

12. Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Bestuur

Het St. Aloysius College werkt op het gebied van bestuur en management samen met het Alberdingk Thijm College, Alberdingk Thijm MAVO, International School Hilversum ‘Alberdingk Thijm’, Groot Goylant, Laar & Berg en International School Laren. Deze scholen vormen samen de Alberdingk Thijm Scholen. Naast scholen voor Voortgezet Onderwijs behoren er ook nog achttien scholen voor Primair Onderwijs tot de stichting.

Het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen vormt het bevoegd gezag van de scholen en bestaat uit: Saskia Makker (voorzitter) en Bart van den Haak.

Controle op het Bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht.

Shared Service Centre

Het Shared Service Centre van de Alberdingk Thijm Scholen vormt een belangrijke pijler onder de organisatie. Dit centrum ondersteunt het bestuur bij het voorbereiden, implementeren en toetsen van het beleid. Daarnaast geeft het besturingscentrum ondersteuning aan de scholen op het gebied van logistiek, financiën, personeel, juridische zaken en automatisering. Het Shared Service Centre is gevestigd aan het Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum.

 Directie en afdelingsmanagers

Dhr. J. Zaagmans                              directeur

Mevr. D. Kramer                                afdelingsmanager MAVO/HAVO 1 & 2

Mevr. W. Leutscher                           afdelingsmanager HAVO 1, 2 & 3

Dhr. H. van Efferen                           afdelingsmanager MAVO 3 & 4

Mevr. K. van Broekhoven                 afdelingsmanager HAVO 4 & 5

 De medezeggenschapsraad

Het St. Aloysius College maakt deel uit van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. De medezeggenschap op het St. Aloysius College is in handen van de Deel Medezeggenschaps Raad (DMR) en de Instituuts Medezeggenschaps Raad (IMR). De DMR behartigt de medezeggenschapsaangelegenheden die alleen het St. Aloysius College zelf betreffen. De DMR bestaat uit: drie personeelsleden, twee ouders en een leerling.

In de IMR kunnen maximaal drie leden van de DMR van onze school plaatsnemen. Namens de personeelsgeleding wordt één lid afgevaardigd. De andere twee mogelijke leden zijn afkomstig uit de geleding ouders en de geleding leerlingen uit de VMBO-groep van de Alberdingk Thijm Scholen bestaande uit het St. Aloysius College, Groot Goylant en de Alberdingk Thijm Mavo. De IMR heeft als taak het bestuur van de Alberdingk Thijmscholen te adviseren over allerlei verschillende zaken die met alle scholen, die onder de vlag van de Alberdingk Thijmscholen varen, te maken hebben en uitspraken te doen over voorgenomen besluiten van het bestuur.

Het correspondentieadres van de DMR is: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum.

Ouderraad

De ouderraad houdt een aantal vergaderingen per jaar. Hierin worden de ervaringen van de ouders met de schoolleiding besproken. Het bestuur van de ouderraad is uit en door de ouders gekozen en doet zijn werk conform de statuten. De voorzitter van de ouderraad wordt in september bekend.

Correspondentieadres:

Schapenkamp 200, 1211PB Hilversum. Het e-mailadres van de ouderraad is: ALCouderraad@gmail.com.

 Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen van de school. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding. Daarnaast is de leerlingenraad actief in het organiseren van schoolfeesten en andere activiteiten voor leerlingen. De voorzitter van de leerlingenraad neemt namens de leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad neemt deel aan het overleg van leerlingenraden van de andere scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van de Alberdingk Thijm Scholen. De rechten en plichten van de leerlingen zijn omschreven in het leerlingenstatuut dat op de school ter inzage ligt (ook op de ALC-site te vinden). De leerlingenraad wordt ondersteund door twee docenten. 

13. Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Als St. Aloysius College vinden we het van grote meerwaarde dat leerlingen ook leerervaring opdoen buiten de school. Hier organiseren we veel excursies en activiteiten voor. Deze extra excursies en activiteiten worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren.

Middels de ouderbijdrage bekostigt het St. Aloysius College deze onderwijsactiviteiten. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen voldoen zal een leerling niet worden uitgesloten van deelname. We hopen echter dat de ouder(s)/verzorgers de ouderbijdrage zullen voldoen en we deze extra activiteiten kunnen blijven aanbieden.

Voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage gebruiken wij het betalingssysteem WIS-Collect. Na aanvang van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met daarin een link naar WIS-Collect. Hiermee kan gemakkelijk betaald worden via een machtiging of met iDeal.

 

dvo 2324

14. Privacyregeling

 Privacyregeling

Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming Beeldmateriaal

Gedurende het schooljaar komt het voor dat foto- en/of videomateriaal wordt gebruikt voor informatieavonden, publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Met een formulier in de schoolapp wordt u om toestemming gevraagd om foto’s en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken. Indien u toestemming geeft voor publicatie en wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Beeldcoaching is een van de begeleidingsmethoden die op de scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt gebruikt om docenten en leerkrachten (in opleiding) te ondersteunen. De “beeldcoach” hanteert, net als andere begeleidingsfunctionarissen, een beroepscode waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Zo blijven de videobeelden, die in de klas worden gemaakt, onder beheer van de   beeldcoach en worden niet – zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken docent – aan anderen vertoond. Het videomateriaal zal na een periode van een jaar worden vernietigd.

15. Klachtenregeling

Klachtenregeling

Procedure van bezwaar en beroep

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag.

Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de docent zijn. Leerlingen kunnen uiteraard ook altijd bij hun mentor terecht. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of (een lid van) de schoolleiding.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar een van de vertrouwenspersonen van de stichting, dhr. J.B. van Luit of mevr. M. Schulte.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AL Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@ atscholen.nl.

De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van leerlingen en/of ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen’) ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De leerling of de ouder/verzorger, hierna ‘klager’, bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde’. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de schoolleiding, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.geschillencies-klachtencies.nl.) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;

het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;

een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de rector/directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

16. Contactgegevens

Contactgegevens

Algemeen

                             Servicepunt                                aloysius.servicepunt@atscholen.nl

                             Examensecretariaat                   examensecretariaat.alc@atscholen.nl

 

Directie

Dhr.

Zaagmans

j.zaagmans@atscholen.nl

Directeur

       

Afdelingsmanagers

 

Mevr.

Kramer

d.kramer@atscholen.nl

Afdelingsmanager MAVO/HAVO 1 & 2

Mevr.

Leutscher

w.leutscher@atscholen.nl

Afdelingsmanager HAVO 1, 2 & 3

Dhr.

van Efferen

h.vanefferen@atscholen.nl

Afdelingsmanager MAVO 3 & 4

Mevr.

van Broekhoven

k.vanbroekhoven@atscholen.nl

Afdelingsmanager HAVO 4 & 5

       

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Dhr.

Campbell

c.campbell@atscholen.nl

onderwijsassistent

Mevr.

Does

e.does@atscholen.nl

servicepunt

Dhr.

van der Genugten

r.vandergenugten@atscholen.nl

conciërge

Mevr.

Giesken

a.giesken@atscholen.nl

administratie en servicepunt

Mevr.

Goutier

h.goutier@atscholen.nl

mediatheek, huiswerkklas, onderwijsassistent

Mevr.

El Hafed

h.elhafed@atscholen.nl

servicepunt en administratie

Dhr.

Olemtumia Samsindo

n.olemtumia@atscholen.nl

technisch onderwijsassistent

Dhr.

Pennings

f.pennings@atscholen.nl

conciërge

Dhr.

Poot

r.poot@atscholen.nl

conciërge

       

Ondersteuning leerlingzorg

   

Mevr.

Yigit

k.yigit@atscholen.nl

coördinator leerlingzaken

Mevr.

van den Brand

l.vandenbrand@atscholen.nl

specialist leerlingbegeleiding

Mevr.

Pronk

a.pronk@atscholen>

       specialist leerlingbegeleiding

       Mevr.

       Van den Heuvel        

       i.vandenheuvel@atscholen.nl

       specialist leerlingbegeleiding

       

Onderwijzend Personeel

   

Mevr.

Awad

s.awad@atscholen.nl

sociale vorming

Mevr.

Bahamonde Caicedo

e.bahamondecaicedo@atscholen.nl

Engels

Mevr.

Bexkens

l.bexkens@atscholen.nl

techniek en informatietechnologie

Dhr.

de Boer

p.deboer@atscholen.nl

natuurkunde en roostermaker

Mevr.

van Boxel

s.vanboxel@atscholen.nl

wiskunde

Mevr.

Van Broekhoven

k.vanbroekhoven@atscholen.nl

Duits

Mevr.

Buter

m.buter@atscholen.nl

kunst en media

Dhr.

Diemer

j.diemer@atscholen.nl

maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen

Mevr.

van Doorn

n.vandoorn@atscholen.nl

wiskunde

Mevr.

Dral

e.dral@atscholen.nl

Nederlands

Dhr.

Droge

l.droge@atscholen.nl

biologie

Dhr.

Dummer

j.dummer@atscholen.nl

economie en bedrijfseconomie

Mevr.

Duyar

f.duyar@atscholen.nl

economie

Dhr.

van Efferen

h.vanefferen@atscholen.nl

economie en bedrijfseconomie

Mevr.

van Eijndthoven

f.vaneijndthoven@atscolen.nl

kunst & media

Dhr.

Fijnvandraat

r.fijnvandraat@atscholen.nl

techniek

Dhr.

Groeneveld

j.groeneveld@atscholen.nl

economie

Mevr.

de Haan

l.dehaan@atscholen.nl

Spaans

Dhr.

Habing

m.habing@atscholen.nl

lichamelijke opvoeding

Mevr.

Hoekman

g.hoekman@atscholen.nl

CKV

Mevr.

Jaarsma

r.jaarsma@atscholen.nl

geschiedenis

       Mevr.

       Jagan

       h.jagan@atscholen.nl

       wiskunde

Mevr.

Jansen

j.jansen@atscholen.nl

kunst & media

Mevr.

Jansen

k.jansen@atscholen.nl

scheikunde

Mevr.

Körfer

j.korfer@atscholen.nl

Frans en Nederlands

Mevr.

Kramer

d.kramer@atscholen.nl

lichamelijke opvoeding

Mevr.

Leutscher

w.leutscher@atscholen.nl

aardrijkskunde

Mevr.

Mahabier

e.mahabier@atscholen.nl

Engels

Mevr.

Nagel

i.nagel@atscholen.nl

geschiedenis

Mevr.

van ‘t Net

c.vantnet@atscholen.nl

Duits en decaan HAVO

       Dhr.

       Okkerse

       r.okkerse@atscholen.nl

       Duits

Mevr.

Posthumus

f.posthumus@atscholen.nl

Nederlands

Mevr.

Pronk

t.pronk@atscholen.nl

Nederlands

Dhr.

Quee

d.quee@atscholen.nl

aardrijkskunde

Mevr.

Rebel

j.rebel@atscholen.nl

biologie 

       Mevr.

       Rossouw

       e.rossouw@atscholen.nl

       Engels

Dhr.

Reuling

d.reuling@atscholen.nl

lichamelijke opvoeding

Mevr.

Schagen

r.schagen@atscholen.nl

lichamelijke opvoeding

Mevr.

Schonewille

h.schonewille@atscholen.nl

maatschappijleer

Dhr.

Schrijvers

b.schrijvers@atscholen.nl

Nederlands

Dhr.

Serik

b.serik@atscholen.nl

geschiedenis

       Mevr.

       Slootheer

       j.slootheer@atscholen.nl

       Engels, Frans en Spaans

       Mevr.

       Sluijs-van Haastert

       n.vanhaastert@atscholen.nl

       geschiedenis en Duits

Mevr.

Stoverinck

m.stoverinck@atscholen.nl

biologie en decaan MAVO

Dhr.

Tahvildar

a.tahvildar@atscholen.nl

wiskunde

Dhr.

Verlaat

m.verlaat@atscholen.nl

wiskunde

Mevr.

Wanschers- van Vark

r.wanschers@atscholen.nl

Engels

Dhr.

Van Zadel

b.vanzadel@atscholen.nl

Engels en Spaans

Dhr.

Zeelenberg

c.zeelenberg@atscholen.nl

scheikunde

17. Doorstroomgegevens

 Doorstroomgegevens

Leerjaar

Jaar 2

Jaar 3 MAVO

Jaar 3 HAVO

Jaar 4 MAVO

Jaar 4 HAVO

Jaar 5 HAVO

Uitstroom

Geslaagd

Jaar 1

99%

         

1%

 

Jaar 2

8%

82%

       

10%

 

Jaar 3 MAVO

 

15%

 

80%

   

5%

 

Jaar 3 HAVO

   

2%

27%

69%

 

2%

 

Jaar 4 MAVO

     

5%

   

5%

90%*

Jaar 4 HAVO

       

4%

89%

7%

 

Jaar 5 HAVO

         

6%

10%

84%*

* procentueel slagingspercentage van leerlingen die hebben deelgenomen aan het Centraal Eindexamen.